• رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی
  • رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان شمالی
  • بیست و پنج سال دارای کارت بازرگانی و فعالیت در امر صادرات و واردات