• نائب رئیس شرکت گنجینه سازان خاور میانه
 • کارشناس زبان وادبیات فارسی
 • مدیر عامل بازرگانی سنگی
 • فعالیت های اقتصادی متمرکز در اقلیم کردستان عراق از سال ۱۳۷۳تا کنون
 • صادر کننده انواع مواد غذایی به عراق
 • صادرکننده نمونه سال ۱۳۸۵
 • عضو هیأت نمایندگان دوره هفتم اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن وکشاورزی ارومیه وایران
 • عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران (دوره هفتم)
 • رئیس شورا ی بازرگانان اتاق ارومیه واربیل عراق
 • عضو شورای مشترک بازرگانان ایران و ترکیه
 • عضو جمع خیرین مدرسه ساز
 • عضو کمیسیون بازرگانی دوره هشتم اتاق ارومیه
 • عضو هیأت نمایندگان اتاق ارومیه و اتاق ایران دوره هفتم و هشتم
 • عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران در دوره هشتم