• از سال ۱۳۸۴ در عرصه تجارت فعالیت داشته
  • سال های ۹۲ و ۹۷ به عنوان صادرکننده نمونه منطقه آزاد اروند
  • سال های متوالی حائز تقدیرناه ها و تندیس های تشکر از سازمان های بنادر و کشتیرانی
  • دارای مدارک اموزشی بین المللی تجارت و بازرگانی
  • دارای فعالیت صادراتی مواد ساختمانی ، کلینکر و مواد اولیه پتروشیمی