• بازرس سازمان ملی کارآفرینی کشور
  • عضو شورای مرکزی کانون های کارآفرینی کشور و رئیس کانون کارآفرینی استان قزوین
  • عضو هیأت نمایندگان دوره هفتم و هشتم اتاق بازرگانی ایران
  • عضو کمیسیون سرمایه گذاری و اصل ۴۴ اتاق بازرگانی ایران
  • مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت مشاور مهندسی نور آتیه ساز البرز
  • کارگزار انتقال فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  • مدیرعامل کارگزاری فن بازار منطقه ای استان قزوین