• رئیس اتاق اصناف کرمانشاه
  • مدیر عامل نمایشگاه بین المللی کرمانشاه
  • عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و کرمانشاه در دوره های ششم، هفتم و هشتم
  • نایب رئیس اتاق کرمانشاه در دوره هفتم