• ۴۰ سال سابقه فعالیت تولیدی
  • مدیرعامل شیمی معدنی همدان