• عضو شورای شهر تربت جام و شورای استان خراسان رضوی
  • عضو هیأت رئیسه و هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی
  • رئیس کانون زنان بازرگان
  • عضو هیأت مدیره کانون زنان بازرگان
  • نائب رئیس خوراک دام منطقه آفرین
  • مدیرعامل صنایع شیرآفرین جام