• رئیس اتاق خراسان رضوی از سال ۱۳۸۳ تاکنون
  • معاون استانهای اتاق ایران
  • نایب رئیس هیأت مدیره جامعه نیکوکاران
  • مدیرعامل شرکت صادراتی شفیع
  • مؤسس جامعه نیکوکاران یاوری خراسان
  • سه دوره صادرکننده نمونه ملی
  • هفده دوره صادرکننده نمونه استانی