• مدیریت عامل شرکت شیرین نوین خاورمیانه
  • عضو هیأت مدیره شهرک صنعتی پایتخت
  • نامدار صنعت غذا در سال ۱۳۸۸
  • مدیریت برتر سال ۱۳۹۲ از کشور کانادا
  • موفق ترین مدیر در بخش صادرات در سال ۱۳۸۷
  • کارآفرین برتر در سال ۱۳۸۹