• تولیدکننده و صادرکننده بذر سیب زمینی
  • عضو هیأت رئیسه و هیأت نمایندگان اتاق اردبیل
  • یکی از بنیانگذاران اتاق بازرگانی اردبیل
  • رئیس تشکل های بخش کشاورزی اردبیل
  • تولید و صادرات بذر سیب زمینی