• شش دوره عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زاهدان
  • دو دوره عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی زاهدان
  • سابقه ۴۰ ساله در امر تجارت
  • فعال در زمینه کشاورزی و تولید پسته
  • سخاوت تفتان حوزه فعالیت صادرات-واردات-کشاورزی و تولید پسته