• فعال بخش صنعت
  • عضو هیأت نمایندگان دوره هشتم و نهم
  • منشی هیأت رئیسه اتاق بوشهر در دوره هشتم