• مدیرعامل صندوق توسعه صادرات غیرنفتی فارس
  • نایب رییس اول اتاق بازرگانی شیراز در دوره ششم و رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی شیراز
  • عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز در دوره ششم و هفتم
  • نایب رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق ایران
  • رییس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس
  • مدیر عامل شرکت ساخت ومونتاژ رنگ پاش
  • فعال در حوزه ساختمان سازی و انبوه سازی ومؤسس مرکز آب درمانی منحصر به فرد در ایران