• مدیرعامل شرکت آرد سفید ارمغان
  • عضو هیات رئیسه و خزانه دار دوره اول
  • عضو هیات نمایندگان دوره دوم
  • نائب رئیس دوم در دوره سوم و چهارم