• عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و تهران از سال ۷۸ تا ۸۴
  • رئیس دفتر ساماندهی کشاورزی از سال ۹۰تا کنون
  • عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران از سال ۹۲ تا کنون
  • مدیرعامل مهندسین مشاور آب و کشاورزی پایدار از سال ۸۵ تا ۹۱
  • مدیرعامل انجمن خشکسالی از سال ۸۹ تا کنون
  • رئیس سازمان کشاورزی استان فارس و معاون وزیر تا سال ۸۴
  • رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران از سال ۷۸ تا ۸۲