• فعالیت در حوزه بازرگانی
  • رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در دوره هفتم و هشتم
  • عضو هیأت رئیسه اتاق بوشهر در دوره ششم، هفتم،‌هشتم و نهم