• عضو هیأت نمایندگان اتاق اهواز
  • کارخانه احداث روغن خام کلزا