• عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایلام
  • عضو اتحادیه صادرکنندگان استان ایلام
  • جزء صادرکنندگان برتر استان ایلام هشت دوره