• رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران