• مؤسس و مدیرعامل شرکت الکتروفاز یزد و تولید کننده تابلوهای برق
  • مؤسس و رئیس هیئت مدیره شرکت سیم و کابل شیرکوه و تولید کابل برق و مخابرات
  • مؤسس شرکت سیم و کابل ستاره
  • عضویت در انجمن سیم و کابل ایران
  • نائب رئیس انجمن برق و الکترونیک خانه صنعت یزد
  • عضو انجمن مدیران صنایع و معادن یزد
  • عضویت در هیئت نمایندگان دوره دوم، هفتم و هشتم اتاق بازرگانی یزد
  • نماینده اتاق یزد در هیئت نمایندگان اتاق ایران در دوره هفتم
  • عضو هیئت بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی
  • عضو کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران
  • نائب رئیس سابق هیئت مدیره شرکت تعاونی الکترونیک یزد