• مدیرعامل شرکت نیکان پودر
  • تولیدات قوطی انواع کنسرو و پودر ماهیگیری