• عضو هیات رئیسه اتاق البرز (دوره اول و دوم)
  • مدیر عامل شرکت مرصوص بتن
  • مدیر تولید و بازرگانی شرکت ویما بلوک از سال ۷۴ الی ۷۵
  • پیمانکار حمل و نماینده رسمی شرکت فاما بتن از سال ۷۵ الی ۷۸
  • پیمانکار ساخت تعاونی ها ی مسکن آموزش و پرورش مارلیک و حصارک از سال ۷۸ الی ۷۹