• مدیرعامل شرکت بازرگانی نوید کرخه خوزستان
  • رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی پرورش ماهی دشت گل خواجه
  • صادرکننده نمونه سالهای ۱۳۸۳، ۱۳۸۴،  ۱۳۸۵، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶
  • فعال استانی در زمینه صادرات به عراق و کشورهای خلیج فارس
  • تولیدکننده در بخش آبزیان و واردکننده قطعات خودرو از امارات