• رییس سازمان صنایع و معادن استان کرمان به مدت ۵ سال
 • عضو هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان به مدت ۸ سال
 • عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه استان کرمان به مدت ۱۵سال
 • مدیرعامل شرکت بارز استیل به مدت ۶ سال
 • عضو هیات مدیره شرکت صنایع معدنی روی کرمان به مدت ۷ سال
 • عضو هیات مدیره شرکت آلومینیوم هزار
 • عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان در دوره هفتم
 • نایب رییس اتاق کرمان در دوره هفتم
 • رییس کمیسیون صنعت و انرژی اتاق در دوره هفتم رییس اتاق بازرگانی کرمان درنیمه دوم دوره هشتم
 • دبیر اجرایی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان
 • مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه کرمان به مدت ۱ سال
 • عضو هیئت مدیره شرکت نیروگاهی آرین ماهتاب به مدت ۳ سال
 • مدیر مجتمع صنعتی آلومینیوم هزار به مدت ۱ سال