• مدیر کل بنیاد مستضعفان استانهای لرستان و مرکزی به مدت ۹ سال
 • مدیر عامل و رئیس هیات مدیره کارخانجات ارد ایران عشایر استان لرستان به مدت ۲ سال
 • رئیس هیات مدیره موظف شرکت پروتئین دامی لرستان(بیوتک) به مدت ۲۱ سال
 • رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت خمیر مایه استان لرستان به مدت ۱۱ سال
 • رئیس هیات مدیره امور فرهنگی و سینمایی استان لرستان به مدت ۳ سال
 • مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت دانه چین اراک به مدت ۱۸ ماه
 • عضو هیات مدیره پاکدیس ارومیه و شرکت شهد نوش شهرکرد به مدت ۲ سال
 • عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی به مدت ۴ دوره
 • عضو هیت نمایندگان اتاق ایران به مدت ۱ دوره
 • عضو کمیسیون گردشگری اتاق خرم آباد
 • عضو کمیسیون گردشگری اتاق ایران
 • عضو کمیسیون کشاورزی اتاق خرم آباد
 • نماینده کارفرمایان در کمیسیون ماده ۲۲ اداره کار استان لرستان به مدت ۲ دوره
 • رئیس هیأت مدیره مجتمع‌های مرغ مادر دربار
 • نماینده کانون کارفرمایان در کمیته‌تجدیدنظر سخت‌و زیان‌آور در اداره کل‌تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌استان‌لرستان
 • عضو هیئت مدیره شرکت توسعه و عمران لرستان به مدت ۲ دوره
 • نماینده ارشد بنیاد برکت در استانهای لرستان، مرکزی و همدان
 • مشاور ارشد سازمان کشاورزی و دامپروری بنیاد مستعضفان کشور