• مدیر عامل شرکت ایده نمای هزاره
  • عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یاسوج به مدت دو دوره
  • دبیر سندیکای پیمانکاران استان
  • دبیر انجمن برق استان
  • کارشناس رسمی دادگستری