• مسئول جهاد سازندگی استان اردبیل بمدت ۳ سال
  • معاونت دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت کشاورزی بمدت ۱۲ سال
  • رئیس سازمان کشاورزی استان تهران بمدت ۹ سال
  • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سیمرغ ۱۹ سال