• مدیرعامل بازرگانی تقی پور
  • عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران
  • صادرکننده محصولات کشاورزی به کشورهای CIS
  • صادرکننده نمونه سال ۱۳۸۵، ۱۳۸۸، ۱۳۹۱، ۱۳۹۳، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷
  • نائب رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان مازندران
  • رئیس کمیسیون گردشگری، نمایشگاهی و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی مازندران
  • عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران