• در حال حاضر مدیر عامل کارخانه و معاون اتحادیه قنادان