• صادرکننده نمونه استانی سال های ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰
  • تولیدکننده نمونه محصولات باغی
  • سوابق ۱۵ ساله در امر صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای مختلف حوزه فعالیت: صادرات و واردات محصولات کشاورزی و خشکبار
  • نگهداری و بسته بندی محصولات کشاورزی
  • نایب رئیس اول اتحادیه ملی محصولات کشاورزی
  • رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ارومیه
  • عضو هیأت رئیسه انجمن ارگانیک استان