• رئیس هیأت مدیره چاپ طلاکوب
  • رئیس هیأت مدیره شرکت کانیاران طوس خاوران
  • رئیس هیأت مدیره طوس داشت
  • مدیرعامل سردخانه طوس
  • رئیس هیأت مدیره شرکت به چین طوس
  • خزانه دار اتاق بازرگانی خراسان رضوی
  • عضو گروه دوستدار دانشگاه علوم پزشکی
  • مدیرعامل شرکت سیمان زاوه تربت در شهرستان زاوه
  • مدیرعامل سردخانه توس در شهرستان مشهد
  • مدیرعامل هتل تهران در شهرستان مشهد