• مدیر عامل شرکت صادراتی پویاراد
 • رئیس هیات مدیره شرکت مجتمع کشاورزی و صنعتی صالحین
 • رئیس هیات مدیره شرکت فرش سجاده صالحین
 • دو سال پیاپی صادرکننده نمونه و قابل تقدیر
 • رئیس هیئت مدیره شرکت زمزم سفر
 • رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی بین المللی نمایشگاهی سیلک راد
 • رئیس هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان فرش ماشینی و صنایع وابسته
 • رئیس دوره هشتم و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی در دوره های ششم، هفتم
 • بهره بردار نمونه از آب و خاک در استان اصفهان در سال ۱۳۷۷
 • رئیس خانه صنعت و معدن کاشان و نائب رئیس خانه استان اصفهان
 • عضو شورای مرکز رشد دانشگاه کاشان و علوم پزشکی
 • عضو شورای پارک علم و فن آوری دانشگاه غیاث الدین جمشید
 • نائب رئیس هیأت مدیره آسایشگاه معلولین و سالمندان گلابچی
 • نائب رئیس هیات مدیره آسایشگاه معلولین ذهنی امیرکبیر
 • هیات مدیره انجمن خیرین مسکن ساز
 • هیات مدیره صندوق اندوخته جاوید