• مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز
  • عضو هیأت مدیره برج الکترونیک شیراز
  • نایب رییس هیأت مدیره شهر سلامت شیراز
  • نایب رییس هیأت مدیره شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس
  • عضو هیأت مدیره صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری فارس
  • کارشناس رسمی دادگستری