• ۳۶ سال فعالین درحوزه تولید  وتجارت
  • عضو هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق ایران و همدان
  • مدیرعامل صنایع غذایی سحر (تولید و صادرات انواع محصولات فرآوری و بسته بندی)