• عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و عضو هیات رئیسه اتاق کرمانشاه در دوره هشتم
  • نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران
  • عضو هیات مدیره و خزانه دار انجمن بازاریابی اتاق بازرگانی ایران
  • مدیرعامل ستاد کمک به زندانیان استان
  • مدیرعامل شرکت فراشیر پاکنام