• عضو هیئت امناء انجمن ملی پسته ایران
  • حدود سی سال مدیریت شرکت صادراتی
  • همچنین در امر تولید پسته
  • عضویت پیوسته در اتاق کرمان از سال ١٣٧۴
  • صادر کننده نمونه سال ١٣٩٣