• مدیرعامل شرکت کاران ساوالان اردبیل
  • عضو هیأت نمایندگان اتاق اردبیل