• سه دوره عضو هیأت نمایندگان اتاق اردبیل
  • مدیرعامل فرش وثوق اردبیل
  • عضو سازمان نظام مهندسی اردبیل
  • عضو هیات نمانیدگان اتاق اردبیل
  • رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات صنعتی استان