• فعال اقتصادی در حوزه بازرگانی
  • عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی
  • مدیر عامل شرکت عمارت گستر آویشن