• صادرکننده نمونه
  • نائب رئیس شرکت حمل ونقل زرین ترابر مشهد
  • رئیس هیأت مدیره شرکت حمل ونقل بین المللی اینامبار پاکرانان اترک