• مدیرعامل شرکت آلتین ترابر خورشید
  • عضو دوره سوم هیات و دوره چهارم نمایندگان اتاق بجنورد
  • مدیر عامل شرکت بازرگانی یزدانی و صادرکننده مصالح ساختمانی