• مدیرعامل شرکت تعاونی انرژی گستر توزیع برق تهران بزرگ
  • رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی توسعه اتوماسیون صنعت برق
  • رئیس هیات مدیره شرکت صانع روی زنجان
  • رئیس هیات مدیره شرکت توسعه فن آوری روی گستران
  • موسس بیش از ۱۰ شرکت تولیدی و صنعتی در زنجان، قزوین و آستارا
  • مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنعت برق
  • رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی اندیشمند شمالغرب