• کارشناس فیزیک هسته ای
  • EMBA کارشناس ارشد
  • DBA دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار
  • مدیرعامل شرکت سیم و کابل نور زنجان تولیدکننده انواع سیم و کابل برق
  • رئیس کانون کارآفرینان استان زنجان
  • هیات مدیره سازمان ملی کارآفرینی ایران
  • صاحب امتیاز هفته نامه شهاب زنجان
  • هیات امناء بنیاد استاد ثبوتی