• عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان در دوره هفتم
  • بازرگان و صادرکننده کالا
  • کارخانه بهاران پیمان گلستان