• صادرکننده نمونه استانی در هشت سال
  • عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی صنایع معادن استان قزوین
  • نماینده اتاق قزوین در هیأت نمایندگان اتاق ایران دوازده سال
  • عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی ایران و سوئد
  • رئیس کارگروه کشمش استان قزوین
  • رئیس کمیته بازرگانی شورا و عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی