• شرکت نقش و نگار ابریشمین
  • سه دوره عضو هیأت نمایندگان
  • یک دوره عضو هیأت رئیسه
  • نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان