• مدیرعامل شرکت حمل و نقل بین المللی جاده بان گستر
  • رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی
  • عضو هیأت نمایندگان اتاق در دوره هشتم و رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد