• دارای مدرک تحصیلی DBA از دانشگاه تبریز (Doctorate of business administration)
  • دارای کارشناسی ارشد مهندس مکانیک ساخت وتولید
  • مدیر عامل ونائب رئیس هیأئت مدیره شرکت قند ارومیه
  • عضو هیأت مدیره انجمن صنفی کارخانجات قند وشکر ایران
  • کارشناسی ارشد MBA از سازمان مدیریت صنعتی و عضو هیدت مدیره کارخانه قند خوی
  • رئیس هیأت مدیره کارخانه کارخانه قند پیرانشهر
  • عضو هیدت مدیره شرکت گلفام (ترقی)
  • عضو هیدت مدیره شرکت تحقیقات وخدمات به زراعی آذربایجان غربی
  • عضو هیأت مدیه  آزمایشگاه فنی مکانیزه آب وخاک
  • عضو هیأت مدیره شرکت قند طوطیا و قند اوین خوی