• عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان در دوره هفتم، هشتم
  • رییس کمیسیون صادرات و عمران اتاق کرمان در دوره هفتم
  • رییس انجمن صادرات خدمات فنی و مهندسی استان کرمان
  • کارشناس ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
  • رییس اتاق بازرگانی ایران وعمان