• مدیرکل آمار
  • مدیرکل استان البرز صنعت معدن تجارت
  • مدیرکل ای تی استان البرز
  • مدیرعامل فرودگاه پیام-معاون طرح برنامه وزارت صنعت معدن تجارت